Fastest Ways to improve your credit score.

 1. Pay your bills on time

Late payment takes part in 35% of your FICO score. The most common scoring system grade 300 as the minimum score and 850 as the highest score. Therefore, there are 550 points for you to play with. 35% of 550 is 192.5 points that you could lose if you have late payments.

Late payment and collection/charge off also stay in your credit report for 7.5 years and hence, affect your credit score for a very long time!

2. Pay down your balance

Under FICO scoring system, credit utilization takes 30% of your overall FICO score. 30% of 550 points is 165 points that you could lose if you carry a high balance (debt). Experts have recommended that you should only spend and carry less than 25% of your credit utilization in order to maintain and improving your credit score.

 • Credit utilization is the percentage of how much you owe compares to how much your combined credit limit from all your revolving credit accounts is (meaning how much the banks let you spend).
 • For example: Let say if you have a Chase credit card with a credit limit of $1000, you don’t want to owe more than $250 in that card. $250 over $1000 is 25% of your credit limit. However, if you spend $1000, then you have reach 100% credit utilization, which could harm your credit score significantly!

3. Increase your credit limit

 • Many banks allow you to request for an increase on your credit limit without having to run a hard inquiry on your credit report! If your lender can do that, it helps to lower down your credit utilization.
 • For example: Your Chase credit card limit is $1000, and you have a balance of $500, that means your credit utilization is 50%. If Chase agrees to increase your credit limit to $2000, now your credit utilization goes down to 25%.
 • Remember, lower credit utilization, higher credit score!

4. Becoming an authorized user

 • If you have a bad credit score but your spouse have great score with great credit history, you might want to ask him/her to add you as an authorized user to help you thicken your credit history and to improve your credit score. Being an authorized user doesn’t mean that you have control on that credit account. It means that you can use the card but cannot manage it. However, the information on that card will also be reported on your credit report, which would help you a lot as well!
 • Another good example would be for parents with great credit scores to add their children on their credit card as authorized users to add the years of experience on the card. Since children that just turn 18 might not have any credit history.

5. Open a secured credit card/credit builder card (https://www.creditbuildercard.com/jennfinancialsolutions.html)

 • How does secured credit card work? You put down a security deposit (for example, let say $200), and the $200 becomes your credit limit – how much you can spend in this secured credit card. The lender issues you the card to use and as you use this card, your information will be reported to the credit bureaus to build your credit. Remember not to use all the money that you put into this card. You want to use less than 25% of your credit limit! At the time that you close down this card, you will get your original deposit money back!
 • Secured credit card can help you boost up credit score, if you are not qualified for any normal credit cards; you just started building credit and have lack of credit history and have a thin credit file; you are rebuilding your credit and are having bad credit score with no active credit revolving account; you are a new immigrant and are not qualified for any cards.

6. Dispute any inaccuracies on your credit report

 • Statistically speaking, about 78% of credit reports contains errors!
 • You have the right to look at your full credit report for free once every 12 months. Make sure you look at line by line items to make sure all accounts are reported correctly, and dispute anything that you see is not correct, inaccurate. However, I do not recommend disputing online, since you will waive some of your rights when you dispute online.

Let us know if you have any questions or need a full credit audit.

To book a consultation, please go to www.jennfinancialsolutions.as.me;

or call 619-607-1468

We are here to help!

Cách nhanh nhất để tăng điểm tín dụng!

 1.  Trả tiền bill đúng thời hạn

Khi trả tiền vay nợ trễ, 35% tổng số điểm tín dụng FICO của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Hệ thống tính điểm phổ biến nhất xếp hạng 300 là điểm tối thiểu và 850 là điểm cao nhất. Do đó, bạn có tổng cộng là 550 điểm có thể nâng (850-300). 35% của 550 là 192.5 điểm, là số điểm mà bạn có thể mất nếu trả tiền bills trễ!

Mỗi lần bạn trả trễ, hoặc những tài khoản trả trễ lâu ngày của bạn được chuyển qua hoặc bán cho công ty đòi nợ (Collection accounts), những thông tin đó sẽ ở trong bảng tín dụng của bạn7.5 năm, tính từ lần cuối cùng bạn có hoạt động ghi trong bảng tín dụng (ví dụ như lần cuối cùng bạn trả bill). Do vậy, điểm tín dụng của bạn sẽ bị ảnh hưởng trong một thơì gian rất dài nếu bạn rơi vào trường hợp này!

2. Trả bớt nợ xuống

Theo hệ thống tính điểm FICO, việc sử dụng tín dụng chiếm 30% tổng điểm FICO của bạn. 30% của 550 điểm là 165 điểm mà bạn có thể mất nếu bạn mang số nợ cao. Các chuyên gia đã khuyến nghị rằng bạn chỉ nên chi tiêu và mang theo ít hơn 25% mức sử dụng tín dụng để duy trì và cải thiện điểm tín dụng của mình.

 • Hiệu suất sử dụng tín dụng là tỷ lệ phần trăm số tiền bạn nợ so với số tiền giới hạn tín dụng tổng hợp từ tất cả các tài khoản tín dụng quay vòng của bạn là bao nhiêu (nghĩa là số tiền ngân hàng cho phép bạn chi tiêu).
 • Ví dụ: Giả sử nếu bạn có thẻ tín dụng Chase với hạn mức tín dụng là $ 1000, bạn không muốn nợ nhiều hơn $ 250 trong thẻ đó. 250 đô la trên 1000 đô la là 25% giới hạn tín dụng của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chi tiêu $ 1000, thì bạn đã đạt đến mức sử dụng tín dụng 100%, điều này có thể gây hại đáng kể cho điểm tín dụng của bạn!

3. Tăng hạn mức tín dụng của bạn

 • Nhiều ngân hàng cho phép bạn yêu cầu tăng hạn mức tín dụng của mình mà không cần phải tìm hiểu kỹ về báo cáo tín dụng của bạn! Nếu người cho vay của bạn có thể làm điều đó, điều đó sẽ giúp giảm mức sử dụng tín dụng của bạn.

 • Ví dụ: Hạn mức thẻ tín dụng Chase của bạn là $ 1000 và bạn có số dư là $ 500, điều đó có nghĩa là mức sử dụng tín dụng của bạn là 50%. Nếu Chase đồng ý tăng hạn mức tín dụng của bạn lên $ 2000, thì hiện tại việc sử dụng tín dụng của bạn sẽ giảm xuống còn 25%.

 • Hãy nhớ rằng, khi bạn sử dụng tín dụng thấp hơn, điểm tín dụng của bạn sẽ cao hơn!

4. Trở thành người dùng được ủy quyền

 • Nếu bạn có điểm tín dụng kém nhưng vợ / chồng của bạn có điểm số cao với lịch sử tín dụng tốt, bạn có thể yêu cầu anh ấy / cô ấy thêm bạn làm người dùng thẻ được ủy quyền để giúp bạn nâng cao lịch sử tín dụng và cải thiện điểm tín dụng của mình. Là người dùng được ủy quyền không có nghĩa là bạn có quyền kiểm soát tài khoản tín dụng đó. Có nghĩa là bạn có thể sử dụng thẻ nhưng không thể quản lý thẻ. Tuy nhiên, thông tin trên thẻ đó cũng sẽ được báo cáo trên báo cáo tín dụng của bạn, điều này cũng sẽ giúp bạn rất nhiều!

 • Một ví dụ điển hình khác là các bậc cha mẹ có điểm tín dụng cao có thể thêm con cái vào thẻ tín dụng của họ với tư cách là người dùng được ủy quyền để thêm năm kinh nghiệm trên thẻ. Vì trẻ em vừa tròn 18 tuổi có thể không có bất kỳ lịch sử tín dụng nào.

5. Mở thẻ tín dụng bảo đảm. (tiếng anh gọi là secured credit card: https://www.creditbuildercard.com/jennfinancialsolutions.html)

 • Thẻ tín dụng bảo đảm (secured credit card) có nghĩa là bạn phải đóng 1 khoản tiền (ví dụ $200) vào tài khoản tín dụng. Ngân hàng/chủ vay nợ sẽ cho bạn 1 cái thẻ tín dụng đảm bảo với trị giá $200, và $200 trở thành mức tiền bạn được pháp xài trong thẻ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ là luôn luôn xài không quá 25% số tiền được cho xài. Khi bạn đóng thẻ tín dụng đảm bảo, bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền mà bạn đóng ban đầu, như ở trong ví dụ này là $200.
 • Thẻ tín dụng đảm bảo có thể giúp cho bạn tăng điểm tín dụng nếu trong trường hợp bảng điểm tín dụng của bạn quá mỏng, không có nhiều tài khoản; hoặc bạn không được mở bất kỳ 1 thẻ nào khác (bạn mới bắt đầu xây dựng điểm tín dụng hoặc đang xây dựng lại vì đang bị bad credit (điểm kém).

6. Khiếu nại mọi điểm không chính xác trong báo cáo tín dụng của bạn

 • Theo thống kê, khoảng 78% các báo cáo tín dụng có sai sót!
 • Bạn có quyền xem báo cáo tín dụng đầy đủ của mình miễn phí 12 tháng một lần. Bạn nên xem xét từng chi tiết của mỗi tài khoản để đảm bảo tất cả các tài khoản được báo cáo chính xác và bạn nên khướu nại bất kỳ điều gì bạn thấy là không đúng, không chính xác. Tuy nhiên, mình không khuyên bạn nên tranh chấp/khướu nại trực tuyến, vì bạn sẽ từ bỏ một số quyền của mình khi tranh chấp trực tuyến.

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần kiểm tra tín dụng của bạn.

Để đăng ký tư vấn, vui lòng truy cập www.jennfinancialsolutions.as.me;

hoặc gọi số 619-607-1468

Mình luôn sẵn sáng giúp đỡ bạn!